top of page
Color Stain

Nationellt

Här borde sidan vara full med information men tyvärr så är det så här det ser ut, det är mer rörelse till höger i bild. Dessutom är alla studier baserade på individer med positiva tester vilket innebär att det fortfarande idag inte finns någon studie på de som insjuknade i samband med den 1:a vågen (eller innan dess) och som aldrig fick möjlighet att testa sig.  

-------------------------------------------------------------

Klickar du på knappen nedan så kommer du direkt till en sida som är framtagen av läkare med egen erfarenhet av komplikationer och långvariga symtom efter Covid-19. 

Länkar

 

Judith Bruchfeld vill förstå långtidscovid

Judith Bruchfeld såg tidigt behovet av att samla olika experter för att utreda långtidssjuka efter covid-19. ”Det finns mycket vi inte förstår ännu”.

Post-covid-19-rehabiliteringen borde utvidgas och samordnas

Vad väntar då alla dem som drabbats av covid-19 med kvarstående symtom, men där ingen rehabilitering har påbörjats? Vad väntar dem som inte blir återställda efter sjukhusvistelsen trots de nuvarande rehabinsatser som står till buds och rekommenderas av Socialstyrelsen och regionerna? Vem kommer att följa och ta hand om dessa patienter? Basen för uppföljning av majoriteten av de covid-19-drabbade individerna är en fast läkare på vårdcentralen i samarbete med öppenvårdsrehab, men med dagens underdimensionerade primärvård är risken stor att detta inte kommer att räcka för väldigt många.

”Lyssna på patienter med långtidscovid”

Tyvärr har Socialstyrelsen återigen missat att låta patienten vara medskapare i så väl sin vård som i forskningen, skriver debattörer från Centrum för personcentrerad vård.

Covid Symtom study Sverige

Projektet har två huvudsyften:

Kartlägga spridningen av covid-19 i Sverige. Öka kunskapen om covid-19, förstå vilka grupper som riskerar att drabbas hårdast och vilka symtom-kombinationer man kan få i samband med covid-19 beroende på under-liggande riskfaktorer, tidigt vs. sent under infektionen, och under olika faser av pandemin inklusive efter införandet av vaccination Resultatsidan

Vård & omsorgsanalys 

ska kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av patienter med kvarstående eller sena symptom till följd av genomgången covid-19-infektion

SBU

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) 

Vilka forskningsfrågor prioriterar personer som drabbats av långvariga symtom vid covid-19 (postcovid eller postakut covid-19 syndrom), deras anhöriga, vårdpersonal och personer som forskar inom området? Budgetram för utlysningen: 50 miljoner kronor

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Rapport från Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19 

Långtidskomplikationer av Covid-19 är ett betydande folkhälsoproblem i Sverige som kan komma att öka ännu mer framöver. Samtidigt saknas det kunskap inom området och behovet av flervetenskaplig forskning är stort. I jämförelse med andra länder har det tagit tid, både att inrätta specialistmottagningar och ta fram kunskapsstöd till sjukvården om postakut Covid-19-syndrom

Interpellation Sveriges Riksdag

Långtidssjuka i covid-19
Interpellation 2020/21:443 av Lotta Olsson (M), till Socialminister Lena Hallengren (S)

Svenska Covidföreningen 

Svenska Covidföreningen är en ideell patientförening vars syfte är att öka kunskap och förståelse kring covid-19 samt verka för ökad forskning inom området. Vi välkomnar alla att bli medlemmar i Svenska Covidföreningen, oavsett om du själv är sjuk, anhörig eller har andra skäl till ditt engagemang

Sprucken jord

Jag utesluter inte på något sätt att det kommer nationella riktlinjer framöver, men det är lite för tidigt nu då det krävs ett omfattande kunskapsunderlag och kunskap om hur man ska agera innan man utfärdar riktlinjer. Helst ska de inte vara alltför kortsiktiga, utan man ska nog känna att man har landat ganska väl i ett kunskapsunderlag innan man utfärdar riktlinjer.

bottom of page