top of page
map-gbb4123356_1280 sverige.jpg

Händer i Sverige

Jan-Rickard Norrefalk, Kristian Borg & Indre Bileviciute-LjungarKarolinska Institutet, Danderyds Universitetssjukhus

Slutsats: Post-COVID-syndrom efter en mild COVID-19-infektion kan resultera i försämrade kroppsfunktioner och aktiviteter. Dessa resultat stöder vikten av ett multidisciplinärt rehabiliteringssätt för dessa patienter.

Från SR lyssna

  • Mellan 50 000-100 000 personer har troligen drabbats av långtidscovid i Sverige, enligt Kungliga Vetenskapsakademiens expertgrupp.

  • Jan Nilssons är medlem i expertgruppen och professor i kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet. Han menar att vården misslyckats med att ta hand om de med långtidscovid:

  • "Ja, det här har inte fungerat bra alls. Sjukvården var väldigt sena med att plocka upp de här problemen."

Abstrac book 2021

Redan tidigt i pandemin fanns ett stort behov av kunskap- och erfarenhetsutbyten över specialitetsgränserna. Med State of the Art Covid-19 samlar Svenska Läkaresällskapet - tillsammans med sina föreningar - professionen för att summera kunskapsläget kring covid-19.

Från TV4 lyssna

Judith Bruchfeld har varit med i Vetenskapsakademins arbetsgrupp för långtidscovid.

Över 300 hemmavårdade patienter med postakut covid-19-syndrom och invalidiserande symptom har hittills bedömts på Karolinska Universitets-sjukhusets multidisciplinära och tvärprofessionella postcovid-mottagning i Solna. Fler än 60 av dessa patienter har diagnostiserats med det relativt okända tillståndet posturalt ortostatiskt takykardi-syndrom POTS.

Solnakohortens POTS-patienter uppvisar, till skillnad från POTS innan covid-19, ofta andfåddhet med nedsatt syresättning vid sex minuters gångtest och ett mosaikmönster (så kallad air-trapping) på utandade bilder vid datortomografi.

Från TV4 ett klipp. För omkring fyra till tio procent av dem som blir sjuka i covid-19 går inte sjukdomssymptomen över – de får det som numera kallas postcovid. Anna Voltaire, läkare, smittades av corona på jobbet i september 2020 och hade sen feber i nästan ett helt år. Judith Bruchfeld, överläkare och expert på postcovid, berättar om problemet och med på länk har vi Märta Sund Levander, biträdande professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, som forskar om feber.

Contact

Like what you see? Get in touch to learn more.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page